Menu

Highline Public Schools
15675 Ambaum Blvd. SW Burien, WA 98166

Office Hours:

Monday-Friday: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

Highline Public Schools
15675 Ambaum Blvd. SW Burien, WA 98166

You Are About To Leave the Highline Public Schools Website

You are now leaving the Highline website and will be redirected to a third-party application or website. This site may have advertisements or other content not necessarily endorsed or approved by Highline Public Schools. 

Washington LEA Academic and Student Well-being Recovery Plan

How to Translate the Webpage

Our website can auto translate in multiple languages. Here are instructions: 

 • Navigate to the website.
 • You will notice a button in the bottom right that says English.
 • Click on the button.
 • Choose your preferred language.
 • The website will translate.

Nuestro sitio web puede traducir automáticamente en múltiple idiomas. He aquí las instrucciones:

 • Navegue al sitio web
 • Verá el botón en la parte de abajo derecha que dice inglés.
 • Haga clic en el botón
 • Escoja el idioma preferido
 • El sitio web se traducirá

Mạng lưới của chúng ta có thể tự động dịch qua nhiều ngôn ngữ.  Đây là sự hướng dẫn:

 • Điều hướng đến trang mạng lưới 
 • Bạn sẽ nhận biết một nút  ở phần dưới bên phải cho biết nói  Anh Ngữ  (says English)
 • Nhấn vào nút này 
 • Chọn ngôn ngữ thích hợp của bạn 
 • Trang mạng này sẽ được dịch